อังคาร 6 มิถุนายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

บุคลากรสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ


นายครรชิต จันทรหอม
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางสาวพจนา ชิระมณี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวอัมพวัน นาวิกานนท์

นวก.งานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นายศิริชัย จับใจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

นายบัณฑิต ขำนิศาสตร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 
   
   

นางเอื้อมเดือน อุ่นละม่อม

ครู คศ.2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินรัก

 

นางสาวธนพร ห้อยระย้า

ครู คศ.1

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีวงศ์

 

   
   

นางสาวกมลทิพย์ ยอดแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นายชัย เอี๊ยะแหวด

พนักงาขับรถยนต์

 

 

นางพลอย ตุไยรัมย์

แม่ครัว

 

 

 

นายธนพงศ์ ผาสุข

ภารโรง

 

นายสัญชัย ทองเปรม

ภารโรง

 

   
   
   

นางสาววิไล ทับท่าไม้

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านคีรีวงศ์

 

นางสาวสุนิสา ดวงแก้ว

คนงาน

ศพด.บ้านคีรีวงศ์

         

   

นางสาวจันทนา เป็นเอก

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ศพด.บ้านเนินรัก

 

นางสาวขวัญวรา ถนอมมั่น

คนงาน 

ศพด.บ้านเนินรัก

                  

   
   ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.
โทร. 032-566211-2

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2