อังคาร 6 มิถุนายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ

ที่ตั้ง
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอหนองหญ้าปล้อง

เนื้อที่
     จำนวนเนื้อที่ทั้งหมด 29,750 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 47.6 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
     ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ โดยมีความลาดเล็กน้อย จากด้านทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก และมีภูเขาสลับป่าไม้ในบางพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว และทำการเกษตร

ภูมิอากาศ
     ตำบลหนองชุมพลเหนือเป็นตำบลที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจังหวัดเพชรบุรีอยู่ติดกับอ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝนและอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาวจึงทำให้อากาศหนาวเย็นในช่วงเวลาดังกล่าวสำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
       ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน
       ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน
       ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม

จำนวนหมู่บ้านและประชากร
     จำนวนหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบของตำบลหนองชุมพลเหนือ มี 7 หมู่บ้าน ได้แก่
       หมู่ที่ 1 บ้านวังกะล่อม ( นายไพบูลย์ ลือยศ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ) ประชากร 547 คน 195 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 267 คน หญิง 280 คน
       หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะพ้อ ( นายอำพล เกษมสงคราม เป็นผู้ใหญ่บ้าน ) ประชากร 796 คน 460 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 377 คน หญิง 419 คน
       หมู่ที่ 3 บ้านมณีเลื่อน ( นางอ่อน ยอดแก้ว เป็นกำนันตำบลหนองชุมพลเหนือ ) ประชากร 519 คน 384 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 251 คน หญิง 268 คน
       หมู่ที่ 4 บ้านคีรีวงศ์ ( นางลาวัลย์ ฉิมสกุล เป็นผู้ใหญ่บ้าน ) ประชากร 702 คน 185 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 335 คน หญิง 367 คน
       หมู่ที่ 5 บ้านเนินรัก ( นายพนอ สุรัตนกุล เป็นผู้ใหญ่บ้าน ) ประชากร 808 คน 198 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 419 คน หญิง 389 คน
       หมู่ที่ 6 บ้านอู่ตะเภา ( นายสมศักดิ์ หงษ์ทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน ) ประชากร 827 คน 243 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 424 คน หญิง 403 คน
       หมู่ที่ 7 บ้านหนองนกออก ( นายละออ ทองเปรม เป็นผู้ใหญ่บ้าน ) ประชากร 431 คน 110 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 197 คน หญิง 234 คน
      รวม 7 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 4,630 คน แยกเป็นชาย 2,270 คน หญิง 2,360 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,775 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร 97 คน/ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.
โทร. 032-566211-2

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2