เสาร์ 24 กรกฏาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ


“หนองชุมพลเหนือ เป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว มีเศรษฐกิจที่มั่นคง

เกษตรกรรมแบบพอเพียง ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม

ที่ไม่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อม ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ“ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

alt

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.๒ (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.๒ (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ จำนวน ๒๖๕ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒๐ วัน

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ จำนวน ๒๖๕ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒๐ วัน


จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ

alt
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
เรื่อง จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

--------------------------------------------------------------
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 3 คัน เพื่อนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้สังเกตการณ์และวิทยากร และประชาชนในตำบลหนองชุมพลเหนือ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 7-9 มกราคม พ.ศ. 2557 (ราคากลางเป็นเงิน  162,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

         

หน้า 19 จาก 19

19
ถัดไป
สุดท้าย

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.

สำรวจความพอใจ

คุณพอใจ อบต.หนองชุมพลเหนือ ด้านใด

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
ผู้ชมขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2